โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

โครงการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2563 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มาดำเนินงานช่วยเหลือ ทางโรงเรียนบ้านยูงงามและชุมชนบ้านยูงงามต้องขอขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับโรงเรียนและชุมชน

โครงการวิศวกรสังคม
โครงการวิศวกรสังคม
โครงการวิศวกรสังคม