โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยูงงาม

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 6 10 1
อนุบาล 2 1 6 7 1
อนุบาล 3 5 4 9 1
รวมชั้นอนุบาล 10 16 26 3
ป.1 2 1 3 1
ป.2 7 1 8 1
ป.3 2 0 2 1
ป.4 3 1 4 1
ป.5 6 1 7 1
ป.6 5 1 6 1
รวมชั้นประถมศึกษา 25 5 30 6
รวมทั้งหมด 35 21 56 9

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน