โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

กิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เชื้อไวรัสโคโรน่า

กิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เชื้อไวรัสโคโรน่าให้รู้เท่าทันเชื้อไวรัสให้เพื่อนๆทุกคนต้องรู้จักรักษาและป้องกันตนเองและไม่ประมาท

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง