โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพัทลุง

กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดพัทลุงได้มีการบรรยายให้ความรู้เด็กนักเรียนตามสถานที่ต่างได้แก่ ทะเลน้อย วังเก่า และหาดลำปำ เด็กๆสนุกสนานและมีความสุขได้ไป-กลับโดยสว้สดิภาพ

กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา