โรงเรียนบ้านยูงงาม

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านยูงงาม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080 1452679

การพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับปรุงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงลักษณะเฉพาะของประเภทโดยใช้คำจำกัดความที่กำหนด รวมถึงเศรษฐกิจสมัยใหม่ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจมีการกระจาย การป้อนข้อมูล การรวมกันและการใช้ปัจจัยการผลิต

รวมถึงคำจำกัดความนี้มีความกระชับและรัดกุมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตามการสังเกตที่เกิดขึ้นจริง คำจำกัดความนี้แคบเกินไป การรวมกันของปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถเรียกได้ว่า เป็นวิธีการของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโหมดการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปหมายถึง วิธีการและรูปแบบการบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากผ่านการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต

โดยรวมถึงการเพิ่มปริมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการปรับปรุงคุณภาพ จากการสังเกตนี้ การผสมผสานวิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจในชีวิตจริงนั้นซับซ้อนและหลากหลาย ในทางทฤษฎี มีวิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจหลายประเภทรวมกัน ตัวอย่างเช่น การป้อนข้อมูลจากปัจจัยที่มีทุนมาก หรือแรงงานมาก วิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมาก

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามการเจริญเติบโตที่มีรัฐบาลที่มุ่งเน้น รวมถึงวิธีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นตลาด รวมถึงฝ่ายอุปสงค์และอุปทานปัจจัยภายนอก ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนอุปสงค์ภายในประเทศ และอุปสงค์ภายนอกประเภทการเติบโตทางเศรษฐกิจที่นำองค์ประกอบของอุปสงค์ของแผนก เนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุน

รวมถึงการขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค เพื่อนำการส่งออกของปริมาณและคุณภาพ จากมุมมองความสัมพันธ์มีการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางมากขึ้น มีการรายงานทางการเมือง มีการเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปหมายถึง การเพิ่มจำนวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจง่าย

การพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปหมายถึง ลักษณะที่ปรากฏพร้อมกันของการเพิ่มขึ้นของมวลรวมทางเศรษฐกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงมีความหมายที่กว้างและลึกซึ้งกว่าการเปลี่ยนรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตด้วยว่า ก่อนอื่นการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ

เนื่องจากมีความเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แต่จะไม่เพิ่มจำนวนเศรษฐกิจ ประการที่สอง การจำแนกประเภทต่างๆ ดังคำกล่าวข้างต้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นแท้จริงแล้วคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ การแสดงออกเฉพาะของวิธีการ ในกรณีที่ไม่จำกัดอย่างเคร่งครัด โดยรวมทั้งสองแนวคิดซึ่งสามารถใช้แทนกันได้

เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคือ การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการเติบโตแบบดั้งเดิมและแบบเก่าเพื่อให้เกิดการเติบโตที่ดีขึ้น โดยจะแทนที่แบบดั้งเดิมด้วย ถ้าเราจัดประเภท 2 ประเภท วิธีการเติบโตแบบเก่าจะหมายถึง ชุดของวิธีการเติบโต รวมถึงทุนและแรงงานรัฐบาล หากเกิดการขับเคลื่อนอุปสงค์จากภายนอก

ประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุน หรือการขับเคลื่อนโดยการส่งออก อาจส่งผลต่อเทคโนโลยี การตลาด และการขับเคลื่อนอุปสงค์ภายในประเทศด้วยการบริโภค ซึ่งในอดีตวิธีการเติบโตทั้งแบบดั้งเดิมเป็นเพียงการแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นวิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงประเภทต่างๆ มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

อาจทำให้เกิดการมองข้ามได้ง่าย แต่ถ้าหากเราเข้าใจการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประการแรก ความเป็นจริงของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่มีค่าพอที่จะตัดสินว่า ดีหรือไม่ดี เนื่องจากมีลักษณะไม่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของผู้คน ภายใต้เงื่อนไขที่ครอบคลุม เมื่อเงื่อนไขที่ครอบคลุมของโหมดการเติบโตไม่ถูกทำลาย หรือถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขใหม่

ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการเติบโต ด้วยวิธีนี้เราจึงเข้าใจได้ว่า ทำไมเราถึงเสนอให้เปลี่ยนวิธีการ ตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว แต่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้ นอกเหนือจากข้อจำกัดของเงื่อนไขของสถาบันแล้ว สิ่งสำคัญกว่านั้น ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่บังคับของเงื่อนไขของสถาบัน เงื่อนไขทางเทคนิคและเงื่อนไขของทรัพยากร ความยากในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้มีมากกว่าเงื่อนไขของสถาบัน

ประการที่สอง เพื่อประเมินความสำเร็จของวิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจ มันไม่ได้อยู่ในกระบวนการและวิธีการ แต่ในผลการดำเนินการหรือวัตถุประสงค์ หากมีการประเมินเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว ผู้คนจะกล่าวว่า ข้อมูลที่ป้อนน้อยที่สุดและผลลัพธ์มากที่สุดคือ วิธีที่ดีที่สุดในการเติบโต แต่การประเมินแบบนี้มีความเป็นจริง และเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ไม่มีความหมายอะไร

หากมีการวิเคราะห์รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จากทัศนคติของนายทุนต่อการใช้สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีใหม่ ในการผลิตนั้นขึ้นอยู่กับว่า เทคโนโลยีนี้สามารถเพิ่มทุนหรือเพิ่มมูลค่าส่วนเกินสัมพัทธ์ได้หรือไม่ หากเทคโนโลยีใหม่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นายทุนก็อยากจะใช้เทคโนโลยีเก่าต่อไปและเพิกเฉยต่อเทคโนโลยีใหม่

การเติบโตทางเศรษฐกิจประเภทของชุดค่าผสมที่ใช้ จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเติบโต ประการที่สาม โหมดการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีคำอธิบายตามวัตถุประสงค์หลายประการ ตัวอย่างเช่น การตอบสนองความต้องการการบริโภคของผู้คนถือได้ว่า เป็นจุดประสงค์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่นี่คือวิธีที่จะทำให้โหมดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เพื่อรักษาสถานะการทำงานที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการตอบสนอง รวมถึงความต้องการการบริโภคของประชาชนด้วย ดังนั้นจึงสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ไม่ว่าจะมีการผสมผสานกันแบบใด การเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องบรรลุถึงสภาวะการเติบโตในอุดมคติ หรือใกล้เคียงอุดมคติภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

การอภิปรายแนวคิดข้างต้น ได้พัฒนาต่อไปเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและสถานะของการเติบโต นอกจากนี้วิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถบรรลุสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในอุดมคติ หรือใกล้อุดมคติได้หรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้จากการสังเกตจากประสบการณ์จริงว่า วิธีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร

สามารถบรรลุสภาวะในอุดมคติหรือใกล้อุดมคติภายใต้สภาวะที่เป็นจริง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนี้มีอยู่จริง เพราะเป็นสิ่งที่เรียกว่า การเติบโตโดยไม่มีอัตราเงินเฟ้อ หรือใกล้เคียงกับสภาวะในอุดมคติของอัตราเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตสูง รวมถึงการเติบโตมากขึ้นโดยมีอัตราเงินเฟ้อน้อยกว่ามาก

การเติบโตที่ปราศจากเงินเฟ้อถือเป็นสภาวะการเติบโตในอุดมคติ โดยทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการกำหนดอัตราการเติบโตของการสร้างเงินในระดับที่สูงเพียงพอ ที่สามารถส่งเสริมการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริงได้ หลังจากคำนวณแล้ว อัตราการเติบโตนี้คือ 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีแนวโน้มเล็กน้อยต่ออัตราเงินเฟ้อและมีความยืดหยุ่น โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ โรคปริทันต์ สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจด้านในการรักษา อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้